گرامر زبان انگلیسی
ساعت ۸:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸۸   کلمات کلیدی: گرامر زبان انگلیسی

اگر می خواهید گرامر زبان انگلیسی را یاد بگیرید ، روی ادامه مطلب کلیک کنید.


1
گرامر برای مکالمه زبان
انگلیسی
نسخه 1 - بهار 1383
سعید عنایت پور
2
زکاة العلم نشره
أمیر المؤمنین علیه السلام
3
لیست مطالب: صفحه
1. مقدمه مؤلف 8
2. این جزوه برای چه کسانی مفید است؟ 10
3. معرفی علائم خاص بکار رفته در جزوه 11
4. ساختار کامل جمله (مرور سریع و ساده گرامرِ اجزای یک جمله) 12
• فاعل
• ضمایر فاعلی
• فعل
• قید مکان
• قید زمان
• صفت ملکی
• مفعول
• ضمایر مفعولی
• صفات ملکی
• افعال کمکی (معین)
The • حرف تعریف
• دو فعلیها در جمله
have to و must • تفاوت
5. زمان حال ساده (حاضر ساده) 23
6. کلمات پرسشی یا استفهامی 26
7. زمان حال استمراری 30
8. زمان گذشته ساده 33
36 To Do .9
10 . امری کردن فعل 38
42 Simple future tense : 11 . زمان آینده ساده
12 . ربط دو جمله 44
47 tell & say 13 . دو کلمه
14 . قیود زمان 48
15 . حرف تعریف 50
16 . ضمایر ملکی 53
4
17 . حالت اضافی و یا مالکیت دو اسم : 54
به انگلیسی 55 « از » 18 . ترجمه
58 Future Continuous Tense « زمان آینده استمراری » .19
61 Sequence of tenses : 20 . تطابق زمانها
62 «Used to » .21
66 Question tag « ضمیمه های سؤالی » .22
69 Avoid Repatition 23 . جلوگیری از تکرار اسم
71 The additions 24 . جلوگیری از تکرار جمله
73 CAN 􀃆 25 . در آینده
73 MUST 􀃆 26 . در آینده
74 WANT 􀃆 27 . در آینده
76 Some &any .28
29 . ضمایر نیمه مجهول 78
30 . دو ملکیتی ها 82
84 possesive forms : 31 . حالات ملکی
85 Putting two sentences together : 32 . ربط دو جمله
33 . جملات دو سؤالی 86
ضمایر انعکاسی 87 Reflexive pronouns (self ) .34
89 Here & There .35
92 « it » 36 . بحث
37 . صرف یک فعل در 16 زمان 94
95 « حروف اضافه مکان » .38
39 . حال کامل ( ماضی نقلی ) : 100
گذشته کامل ) 106 ) « ماضی بعید » .40
41 . آینده کامل استمراری 108
42 . گذشته کامل استمراری 109
111 adjective 43 . صفت
115 The same as .44
118 adverb 45 . قید
123 intensifiers (very, too, enough) : 46 . کلماتی که نشان دهنده کمیت و مقدار هستند
127 Such .47
129 enough و too 48 . گسترش جمله با
130 «Other» « دیگر » .49
136 Relative Pronouns 50 . ضمایر موصولی
5
51 . جملات گذشته حدسی و گذشتة غیر واقعی 141
52 . آیندة کامل 145
146 Conditionals 53 . جملات شرطی
149 « والا » Otherwise .54
کاشکی ای کاش 150 « Wish » .55
151 if 56 . کلمات معادل
151 « It is time » 57 . وقتش است که
152 IF 58 . حذف
153 Unless .59
154 Would rather .60
156 as if – as though .61
157 « in Case » ( 62 . (مبادا نکنه
158 Both .63
159 active & passive voice : 64 . حالت معلوم و مجهول
• صفت فاعلی
• صفت مفعولی
• مصدر مجهول
• طریقه تبدیل یک جمله معلوم به مجهول
• زمان هایی که قابل تبدیل به مجهول هستند
• تبدیل یک جمله سئوالی معلوم به سئوالی مجهول
• تبدیل یک جمله سئوالی معلوم که با کلمه پرسشی شروع شده باشد به مجهول
• جای قیدها در جملات مجهول :
• مجهول کردن جملاتی که دارای دو مفعول هستند.
• مجهول کردن جمله هایی که فعل حسی و حرکتی دارند.
• مجهول کردن فعل امر
65 . جملات سببی یا وجه سببی : 170
66 . مجهول جملات سببی 171
172 reported speach 67 . نقل قول
173 Indirect speech 68 . نقل قول غیر مستقیم
• تبدیل یک نقل قول مستقیم خبری به غیر مستقیم .
• فعل گزارشگر در نقل قول خبری
• تبدیل یک نقل قول مستقیم سئوالی به غیر مستقیم
• طریقة تبدیل نقل قول مستقیم سئوالی که با کلمه پرسشی شروع نشده به غیر مستقیم:
• طریقه تبدیل یک قول مستقیم سئوالی مثل جمله زیر به صورت غیر مستقیم.
• تبدیل نقل قول مستقیم امری به غیر مستقیم :
6
• تغییر اصطلاحات زمان و مکان در نقل قول غیر مستقیم :
• طریقه تبدیل نقل قول مستقیم تعجبی به غیر مستقیم :
181 ( gerund ) 69 . اسم مصدر
184 to 70 . فعلهایی که می توان بعد از آنها اسم مصدر به کار برد و هم مصدر با
7
8
مقدمه مؤلف :
با پیشرفت سریع علم و تکنولوژی و از آنجا که در حال حاضر قسمت بسیار زیادی از کتابها و نشریات علمی و
مطالب روی اینترنت به زبان انگلیسی تهیه میشوند و با توجه به نیاز غیر قابل انکار دانش آموزان، دانشجویان و
محققین به زبان انگلیسی، یادگیری این زبان در بین زبانهای خارجی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر می باشد. حتی
اگر یادگیری کامل این زبان غیر ممکن باشد بسته به سطح نیاز، هر شخص میتواند تا حد لازم آنرا یاد بگیرد. به قول
معروف، آب دریا را اگر نتوان کشید، هم بقدر تشنگی باید چشید.
اولین گام در جهت آموزش زبان، یادگیری گرامر میباشد. خوشبختانه کتابهای بیشماری در زمینه زبان انگلیسی و
سایر زبانها در کشورما وجود دارد. نکته شایان ذکر در مورد این جزوه اینست که مطالب از سطح بسیار ساده
شروع شده وگرامر تا سطح بالایی آموزش داده میشود لذا برای افراد مبتدی بسیار مناسب بوده و افرادی که قبلا
انگلیسی را به خوبی آموزش دیده اند میتوانند از این مطالب به عنوان یک مجموعه کامل گرد آوری شده جهت
مرور آنچه از قبل میدانند استفاده کنند. وجه تمایز این جزوه با سایر جزوات گرامر موجود اینست که روند کار به
نحوی طراحی شده که در انتها، خواننده مبتدی به آسانی انگلیسی را مکالمه کند و خواننده قویتر بهبود چشمگیری
در مکالمه خود احساس نماید.
تفاوت دیگری که خواننده در حین مطالعه این جزوه درخواهد یافت اینست که، به عنوان مثال آموزش زمانها که
غالبا کار مشکلی میباشد در این جزوه به نحوی ارائه شده است که در چند مرحله در جاهای مختلف بیان شده تا
باعث خستگی خواننده نشود. لذا دروسی مثل زمانها یا درس قید، نه به طور تکراری بلکه با روندی پیشرفتی در
چند مرحله در طول جزوه بیان شده اند.
ساختار اصلی جزوه از موارد آموزش داده شده در آموزشگاههای زبان تهران گرفته شده است و در طول سالیان
مواردی به آن توسط مولف اضافه شده است و اصلاحاتی توسط دوستان در آن انجام شده است. لازم به ذکر است،
از آنجا که هیچ اثر انتشاراتی یا علمی بدون اشتباه نمی باشد در این جزوه هم ممکن است مواردی از اشتباه به
چشم بخورد که مولف از خوانندگان محترم استدعا دارد که این موارد را به همراه نظرات ارزشمندتان به اطلاع وی
برسانید.
در آخر از پدر عزیزم که تلاش فراوانی برای نهادن سنگ بنای آموزش زبان و فراهم آوری امکان یادگیری زبان
انگلیسی و مادر عزیزم بخاطر ایجاد انگیزه و شوق در یادگیری زبان تشکر فراوان می نمایم.
از همسر گرانقدرم که چند سالی را در آموزش زبان خارجی صرف نموده و در اصلاح بسیاری از موارد این جزوه
و ارائه نکات بسیار مهمی در مورد نحوه ارائه مطالب کمک نمود کمال تشکر و قدردانی را می نمایم.
دوست گرانقدرم آقای مهندس نادر فنائی که تجربه زیادی در زمینه تدریس و نشر کتاب داشته و خود، مولف
چندین کتاب در زمینه مهندسی عمران می باشد در تایپ و تهیه و ارائه مطالب متقبل زحمات فراوانی شد. بدون
اغراق بدون قبول این کار داوطلبانه توسط وی ارائه این اثر هرگز مقدور نبود.
همچنین از استاد ارجمندم جناب آقای رضا وحدانی که از بهترین اساتید زبان انگلیسی اینجانب در سالهای گذشته
می باشند و مهمترین عنصر یادگیری یعنی عشق و علاقه به یادگیری را به همه دانش آموزان از جمله من آموزش
داده است نهایت تشکر را دارم.
9
در نهایت با کمال خرسندی:
این اندک هدیه آموزشی تقدیم میشود به :
شما خواننده محترم
سعید عنایت پور
بهار 1383
این نسخه اینترنتی رایگان، فقط به منظور استفاده علاقه مندان به یادگیری گرامر و کمک به تسهیل آموزش مکالمه
زبان انگلیسی تهیه شده است و هیچگونه منفعت مالی در این راه مد نظر نمیباشد . لطفا در صورتی که مطالب
جزوه برایتان مفید بود اصل فایل یا لینک آنرا به دوستان خود نیز بفرستید.
enayatpour@ce.uta.edu نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را لطفا به آدرس پست الکترونیکی
بفرستید. این نسخه و نسخه های بعدی این اثر از آدرس اینترنتی زیر قابل دانلود کردن است.
http://www-ce.uta.edu/~enayatpour/hmpg/mynotes.htm
10
این جزوه برای چه کسانی مفید است؟
موارد این جزوه برای گروههای زیر مفید می باشد.
,MCHE ،TOEFL دانش آموزان دوره راهنمایی، دبیرستان، داوطلبین کنکور سراسری، داوطلبینی که قصد امتحان
یا سایر امتحانات مشابه را دارند، افرادی که قصد مصاحبه دارند و در نهایت فارسی زبانانی که نیاز به ,IELTS
مکالمه زبان انگلیسی به شکل صحیح دارند.
11
معرفی علائم خاص بکار رفته در جزوه:
نکات کمی پیشرفته تر : برای افرادی که قصد یاد
گیری این نکات را دارند مثلأ داوطلبینی که قصد امتحان
یا سایر امتحانات مشابه را دارند. یاد IELTS ،TOEFL
گیری این نکات به داوطلبین کنکور سراسری توصیه
نمیشود. این نکات در داخل کادر رنگی نوشته شده اند.
نکات کمی پیشرفته تر : برای افرادی که قصد یاد گیری این نکات
یا سایر IELTS ،TOEFL را دارند مثلأ داوطلبینی که قصد امتحان
امتحانات مشابه را دارند. یاد گیری این نکات به داوطلبین کنکور
سراسری توصیه نمیشود. این نکات در داخل کادر رنگی نوشته
شده اند.
تمرین جهت یادگیری بیشتر: پس از اکثر درسها
جملات فارسی جهت ترجمه آورده شده است که
تمرین بسیار خوبی جهت یادگیری درس میباشد.
نکاتی که نیاز به تمرین و تکرار شفاهی دارند:
بدون شک همه موارد آموزشی نیاز به تمرین جهت
یادگیری دارند. در این جزوه مواردی که نیاز به تکرار
بیشتری دارند با این علامت معرفی شده اند.
12
بنام خدا
تعریف جمله: جمله در زبان انگلیسی به یک فرمول نوشته می شود آنهم به فرمول زیر
قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعل
تعریف فاعل: کنندة کار را فاعل می گویند که فاعل می تواند به صورت ضمیر یا اسم بکار رود، مثل علی آمد، که
میتوانیم بنویسیم او آمد. او ضمیر فاعلی است.
ضمایر فاعلی عبارتند از:
جمع مفرد
I → من we → ما
you → تو you → شما
he → او
she → او
it → آن
they → آنها
تعریف فعل : کاری را که فاعل انجام میدهد . برای تبد یل فعل به مصدر در زبان فارسی (ن) در آخر فعل به کار
به کار می رود. to می رود. معادل با (ن) در فارسی, در انگلیسی
ن → مصدر → فعل ⇒to
to see⇒ I see
You see
They see
13
قید مکان: محل انجام گرفتن فعل را قید مکان گویند.
there آنجا at school در مدرسه here اینجا in the class در کلاس at home در خانه
قید زمان: زمان انجام گرفتن فعل را قید زمان گویند.
today امروز every day هر روز yesterday دیروز every other day یک روز در میان
on even days روزهای زوج on odd days روزهای فرد
صفت ملکی : صفاتی هستند که همراه اسم می آیند و بدون اسم معنی ندارند و مالکیت را می رسانند . در زبان
فارسی صفت بعد از اسم می آید ولی در زبان انگلیسی صفت قبل از اسم می آید.
خواص صفت در انگلیسی:
1 قبل از اسم می آیند
2 اسم را محدود می کنند
که بسته به اسم بعد، جمع ی ا مفرد that و this 3 با اسم بعد از خودش هیچگونه موافقتی ندارد بجز صفتهای
خواهند شد:
this →these this book PL→these books
that →those that carPL→those cars
مفعول: مفعول کسی یا چیزی است که فاعل بر روی آن کاری را انجام می دهد.
Hassan saw Ali . مثال: حسن علی را دید
Hassan saw him . حسن او را دید
14
ضمایر مفعولی عبارتند از:
جمع مفرد
me به من مرا us به ما ما را
you به تو تو را You به شما شما را
him به او او را
her ( به او او را (زن
it به آن آنرا
them به آنها آنها را
صفات ملکی عبارتند از:
جمع مفرد
my مال من our مال ما
your مال تو your مال تو
his مال او
her مال او
its مال آن
their مال آنها
نمی آید به جز در to افعال کمکی (معین): افعالی هستند که بین فاعل و فعل اصلی می آید و بعد از آنها
.used to و ought to
can توانستن must باید should باید may مثال: ممکن بودن
15
خاصیت های افعال کمکی:
-1 بین فاعل و فعل اصلی می آیند
-2 با جابجا شدن، باعث تغییرات در جمله می شوند یعنی افعال کمکی با رفتن به اول جمله، جمله را
سئوالی می کنند در زبان فارسی برای سئوالی کردن جمله سه علامت (آیا مگر لحن ) را به اول جمله
می برند و جلوی جمله علامت سئوال می گذارند ولی در انگلیسی برای سئوالی کردن افعال کمی را به
استفاده می کنیم. does و do اول جمله می برند اگر جمله فعل کمکی نداشت از فعل کمکی
سؤالی در فارسی سؤالی در انگلیسی
Can you go?
Can you?
آیا
مگر میتوانی بروی؟
لحن
You can?
I can go من می تونم برم
I am → are you ? : تبدیل می شوند مثال you به we و I تذکر: همیشه
-3 در زبان فارسی اگر بخواهیم جمله ای را منفی کنیم به آن (ن) اضافه می کنیم ولی در زبان انگلیسی برای منفی
اضافه می کنیم و بهتر است آنها را به شکل مخفف بنویسیم. (not) ، کردن به افعال کمی
مخفف نمی شوند. may not و am not تذکر مهم: اشکال
Can not →Can't
will not → won't
must not → mustn't
Shall not → Shan't
is not →isn't
are not → aren't
16
am not →am not
may not →may not
4 سئوالی منفی کردن افعال کمکی:
روش اول: افعال کمکی مخفف شده را به اول جمله می بریم.
ر ا هم سر جایش قرار not مخفف نشده باشد فعل کمکی را به اول جمله برده و not روش دوم : اگر فعل کمکی
می دهیم.
آیا
مگر نمیتوانی بروی؟
لحن
You can’t go → can’t you go?
You can not go → can you not go?
جدول افعال کمکی:
معنی مشتقات معنی افعال کمکی
To be(am-is-are) بودن was-were بودن
Have داشتن Has-had -
Do انجام دادن Does-did -
could توانستن can توانستن
Shall علامت آینده Should علامت آینده
Will علامت آینده Would علامت آینده
May ممکن بودن Might ممکن بودن
Must باید Had to باید
ought to باید
17
Used to سابقًا
need احتیاج داشتن
Dare جرأت داشتن
Would rather ترجیح دادن
Had better بهتره
:The
حرف تعریف بوده و دارای سه معنی است، ( را که کسره)
I eat apple.
I eat the apple.
I eat the apple which is red.
در جمله اول " من سیب می خورم"، سیب نا مشخصی خورده میشود. در جمله دوم " من سیب را می خورم"،
سیب مشخص می شود یا به عبارتی تعریف می شود. . در جمله سوم " من سیب قرمز را می خورم یا من سیبی را
که قرمز است، می خورم"، سیب مشخص تر می شود یا به عبارتی، دقیقتر تعریف می شود.
دو مصدر استثنا یی : در انگلیسی دو مصدر داریم که استثنائی هستند یعنی با فا علهای مختلف به شکلهای گوناگون
در می آیند اگر پس از صرف کردن ، در داخل این جملات افعال کمکی بکار ببریم به مادر خود بر می گرد ند یعنی
است که با فاعلهای مختلف در بعضی جاها به شکلهای to have بر می گردد دومین مصدر be به am-is-are
دیگر در می آید و اگر در آنها افعال کمکی بکار ببریم به شکل مادر خود بر می گردند.
18
I have → I can have I am → I must be
you have → you can have You are →You can be
They have →They can have He is → he must be
We have → we can have
She has → she can have
Have Am
to have Is Be
Has are
تمرین جملات فارسی :
جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.
1 نمیتوانی به من هر روز اینجا کمک کنی؟
2 آیا نباید به ما ساعت 2 یک روز در میان در اینجا درس بدهی؟
3 آیا من بداخلاق نیستم؟
4 آیا آنها درس نمی خوانند هر روز اینجا؟
5 آیا تو هر روز به معلم گوش نمی دهی؟
6 من میتونم مؤدب باشم توی کلاس؟
7 پدرم باید در خانه مهربان باشد.
8 خواهرهایم ممکن است تنبل باشند.
9 والدینشان میتوانند اینجا باشند.
10 پدرم میتواند نهار بخورد.
11 او ممکن است یک ماشین داشته باشد.
19
پاسخ :
1. Can’t you help me here every day?
2. Mustn’t you teach us here every other day at 2 o’clock?
3. Am I not bad tempered?
4. Don’t they study here every day?
5. Don’t you listen to the teacher every day?
6. Can I be polite in class?
7. My father must be kind at home.
8. My sisters may be lazy.
9. Their parents can be here.
10. My father can have lunch.
11. He may have a car
بسیار مهم
"دو فعلیها در جمله و طرز بکار بردن دو فعلیها در جمله":
بکار می بریم و (to) -1 اگر در جمله دو فعل اصلی بیاید بین دو فعل اصلی علامت
used : و (سابقًا ought to لازم نیست بجز دو فعل to -2 اگر در جمله یک فعل کمکی و یک فعل اصلی بیاید
have و has یعنی To have و یا از مصدر (am-is-are) باشد یعنی To be اگر فعلهای ما از مصدر .(to
به مادر خود ( have-has و am-is-are ) وقتی که در جمله افعال قصدی را بکار می بریم
تبدیل می شوند. (have , be) یعنی به
افعال قصدی عبارتند از:
want خواستن pretend وانمود کردن
like دوست داشتن refuse امتناع کردن
would like مایل بودن plan قصد داشتن
hope امیدوار بودن decide تصمیم گرفتن
wish آرزو داشتن intend قصد داشتن
20
try سعی کردن be going to قصد داشتن
promise قول دادن hate متنفر بودن
prefer ترجیح دادن dislike متنفر بودن
: have to و must تفاوت
I must go (تاکید زیاد) من حتمًا باید بروم
I have to go من مجبورم بروم
(باید مجبور بودن)



has to
have to
must
میباشد. had to ، must تذکر: با توجه به مطلب فوق گذشته فعل
اسم بیاید معنی داشتن و خوردن دارد. has , have تذکر: اگر بعد از
I will have my lunch. . من ناهارم را خواهم خورد
She has a book. . او یک کتاب دارد
have
داشتن و خوردن → اسم +
has
بیاید معنی مجبور بودن را دارد. (to) has , have تذکر: اگر بعد از
have
+ to → مجبور بودن
has
21
تمرین جملات فارسی:
الف) جمله مثبت، سئوالی، منفی و منفی سئوالی جملات زیر را بنویسید؟
1 آنها می خواهند به معلم گوش بدهند هر روز.
2 من باید انگلیسی صحبت کنم هر روز.
3 شما می خواهید مؤدب باشید اینجا.
4 او دوست دارد یک ماشین داشته باشد.
5 ما تصمیم داریم امسال زرنگ باشیم.
پاسخ :
1. They want to listen to the teacher every day.
• Do they want to listen to the teacher every day?
• They don’t want to listen to teacher every day.
• Don’t they want to listen to teacher every day?
2. I must speak English every day.
3. You want to be polite here.
4. He likes to have a car.
5. We decide to be clever this year.
ب) جملات زیر را توسط فعل داخل پرانتز اصلاح نمائید.
1. They Study engineering ( Plan: ( قصد داشتن
2. Most students succeed (want)
3. We understand the lesson. (Pretend: (وانمود کردن
4. I work hard. (Promise )
5. Most of the people fact/tell the truth. (refuse)
6. You are very successful. (can)
7. They practice sentence patterns (must)
8. Many students ask questions (may)
9. We are polite. (Ought to)
10. I dine with you. (would like)
11. We play football. (prefer)
22
پاسخ :
1. They Plan to Study engineering
2. Most students want to succeed.
3. We pretend to understand the lesson.
4. I promise to work hard.
5. Most of the people refuse to fact/tell the truth.
6. You can be very successful.
7. They must practice sentence patterns.
8. Many students may ask questions.
May they not ask questions?
May not they ask questions?
9. We ought to be polite.
سئوالی → Ought you to be polite? Are you ought to polite?
منفی → You ought not to be polite. You aren’t ought to polite.
منفی سئوالی → Ought you not to be polite? aren't you ought to polite?
10. I would like to dine with you.
11. We prefer to play football.
سؤالی
منفی
23
Simple Present Tense ( زمان حال ساده (حاضر ساده
زمان حال ساده: کاری است که به صورت عادت و تکرار انجام می شود.
ی مصدری را برداریم و به جای آن فاعل بگذاریم فعلی که به دست می آید زمان حال ساده یا to طرز ساخت : اگر
اضافه می شود . (ies-es-s) به آخر فعل (it-she-he) حاضر ساده است .در سوم شخص یعنی
نشانه های حال ساده :
در سوم شخص مفرد در آخر فعل مثل : s -1 وجود
He works/she eats/it runs
در آخر فعل در سوم شخص مفرد es -2 وجود
می گیرند مثل: es ختم می شوند در سوم شخص مفرد z,o,x,ch,sh,s تذکر: افعالیکه به
Washes/buzzes/watches/fixes/misses/mixes
s داشته باشد در سوم شخص فقط “a,e,I,o,u” حرف صدادار y ختم می شوند اگر قبل از y -3 افعالی که به
می گیرد.
play 􀃆 سوم شخص مفرد 􀃆 Plays
را برمی داریم و به جای y حرف صدادار نداشته باشد در سوم شخص y ختم می شوند اگر قبل از y افعالی که به
می گذاریم . es و سپس i آن در سوم شخص مفرد
Carry 􀃆 carries
Study􀃆 studies
24
یا
-4 وجود قیود زمان مثل :
every + زمان
each + زمان
during + قید زمان ( during the day ( در طول روز
every other + زمان ( every other week (یک هفته در میان
-5 وجود قید تکرار مثل :
ever – never – always – usually – often – sometimes
They never play golf.
-6 با حقایق دنیا و یا چیزهایی که قب ً لا اثبات شده است، جمله زمان حاضر ساده است.
The sun sets in the west. . خورشید در غرب، غروب می کند
انجام می شود. does ,do تذکر مهم : تغییرات در حاضر ساده یا حال با دو فعل کمکی
هم همین طور) doesn’t پران است و ies - پران es - پران s ) does : بسیار مهم
تکراری از قبل : قیود مکان همیشه قبل از قیود زمان می آیند.
He goes to school every day.
25
تمرین جملات فارسی :
جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.
-1 او به مدرسه می رود هر روز
-2 معلم کمک می کند به ما در کلاس ساعت 2 روزهای زوج
-3 پدرم درس می خواند در خانه روزهای فرد
-4 پدرش می خواهد کمک کند به آنها اینجا هر روز
پاسخ:
1. He goes to school every day.
2. The teacher helps us in the class at 2 o’clock on odd days.
3. My father studies at home on even days.
4. His father wants to help them here every day
26
Question Words. . کلمات پرسشی یا استفهامی
چه کسی who : -1 اگر فاعل مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
کی را ، چه کسی را whom : -2 اگر مفعول مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چه چیز what : -3 اگر فاعل و مفعول ما غیر شخصی باشند از کلمه پرسشی
کجا where : -4 اگر قید مکان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چه وقت- کی when -5 اگر قید زمان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چه تعداد how many -6 اگر تعداد مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چه مقدار how much -7 اگر مقدار مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چگونه how -8 اگر حالت و چگونگی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چه ساعت what time -9 اگر وقت و رأس ساعت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چه مدت how long -10 اگرمدت و زمان مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چند دفعه how often -11 اگر دفعه و بار مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
برای چه کسی است whose + -12 اگر صفات ملکی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی اسم
مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی. an, a -13 اگر
مورد سوال قرا گیرد از کلمه پرسشی that ,this ,those ,these + صفت و یا اسم + the -14 اگر
کدام. which
چرا why -15 اگر حالت و دلیل مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چند ساله how old -16 اگر سن مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چه مسافتی how far -17 اگر مسافت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چه قد و اندازه ای how tall -18 اگر قد و اندازه مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چه سرعتی how fast -19 اگر سرعت مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
چه رنگی what color -20 اگر رنگ چیزی مورد سوال قرار گیرد از کلمه پرسشی
27
(wh questions): کلمات پرسشی دارای سه قانون هستند
قانون 1- به اول جمله می آیند . جمله را سوالی می کنند و حتمًا بعد از آن افعال کمکی می آیند :
Where
When
How
Why +
What time
How often
How fast
I can answer 􀃆 Can you answer?
Why can you answer?
When can you answer?
How fast can you answer?
قانون 2- اگر کلمات پرسشی وسط جمله بیایند جمله را از حالت سوالی خارج می کنند یعنی بعد از کلمه
پرسشی فاعل می آید.
Where do you go? 􀃆 I know where you go من میدونم کجا می ری
Why don’t they study 􀃆 I know why they don’t study
من می دونم چرا آنها مطالعه نمی کنند
I am sure why he is happy من مطمئنم که چرا او خوشحال است
قانون 3- کلمات استفهامی می توانند به جای سوم شخص بنشینند و مثل سوم شخص مفرد عمل کنند یعنی به
اضافه شود . ies و یا es و یا s آخر فعل
He works او کار می کند
Who works? ؟ چه کسی کار میکند
Whose brother works? ؟ برادر کی کار می کند
do you work?
28
Which teacher works? ؟ کدام معلم کار می کند
What kind of student works? ؟ چه نوع دانش آموزی کار می کند
تمرین جملات فارسی :
جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.
: -1 من میدونم کجا فوتبال بازی میکنی هر روز ساعت 2
-2 من نمی دونم چرا شاگردها درس نمی خوانند در مدرسه
-3 من مطمئنم چرا آنها خسته هستند
-4 آیا می دونی برادر کی می خواد صحبت کند انگلیسی ؟
-5 من مطمئن نیستم چرا آنها تنبل هستند در کلاس.
پاسخ:
1. I know where you play football every day at 2 o’clock.
2. I don’t know why the students don’t study at school.
3. I am sure why they are tired.
4. Do you know whose brother wants to speak English?
5. I am not sure why they are lazy in class.
29
have to جملات از نوع
: ( have to تمرین جملات فارسی(جملات از نوع
جملات زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.
-6 آنها مجبورند انگلیسی صحبت کنند در کلاس
-7 پسره مجبوره مؤدب باشه در کلاس هر روز
-8 دخترها مجبورند اینجا باشند روزهای فرد
-9 او مجبوره فوتبال بازی کنه یک روز در میان
-10 علی مجبوره خوشحال باشه در کلاس
پاسخ:
6. They have to speak English in class.
7. The boy has to be polite in class every day.
Does the boy have to be polite in class every day? سؤالی
The boy doesn’t have to be polite in class every day. منفی
8. The girls have to be here on even days.
Do the girls have to be here on even days? سؤالی
9. He has to play football every other day. مثبت
Does he have to play football every other day? سوالی
He doesn’t have to play football every other day. منفی
Doesn’t he have to play football every other day? سوالی منفی
10. Ali has to be happy in class
Does Ali have to be happy in class? سوالی